Högre seminarium i nordiska språk: Martina Zachiu

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 7-0042
  • Föreläsare: Martina Zachiu, Uppsala universitet
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Natalia Ganuza
  • Seminarium

Dimensionalitet i läsprov. Presentation av ett avhandlingsprojekt.

Dimensionalitet i läsprov. Presentation av ett avhandlingsprojekt.

Storskaliga test av elevers kunskaper och förmågor, såsom nationella prov och internationella kunskapsmätningar, har fått en ökande betydelse för beslut på olika nivåer. Inom modern validitetsteori betonas att ett kunskapsprov aldrig i sig kan tillskrivas validitet utan att endast dess användning kan valideras (Crooks m.fl. 1996). En förutsättning för validitet är således att ett provs konstrukt, det vill säga vad provet prövar, är tolkningsbart för dem som ska fatta beslut utifrån resultaten, till exempel vid formativ bedömning och betygssättning. Mitt avhandlingsprojekt syftar till ett kunskapsbidrag i detta avseende.

För att resultatet på ett prov ska vara tolkningsbart ställer både klassiska och moderna testteorier krav på att vissa grundläggande antaganden är uppfyllda. Ett sådant antagande är att det ska finnas endimensionalitet: att provets uppgifter inte ska tillföra onödigt ”brus” som stör tolkningen. Hur läsprov (till exempel PISA, PIRLS och nationella läsprov i Norden) stämmer in på nämnda testteoretiska antaganden kan emellertid problematiseras, då flerdimensionalitet i viss mån tycks vara inbyggd i provdesignen (jfr Yen 1993).

Under seminariet presenterar jag mitt avhandlingsprojekt närmare. Jag kommer att översiktligt redovisa hur statistisk metod kan användas både för att utifrån en hypotetisk-deduktiv ansats avgöra om en- eller flerdimensionalitet föreligger, och för att på ett explorativt sätt analysera potentiella källor till flerdimensionalitet i ett läsprov.

I den avslutande diskussionen vill jag framför allt ta upp frågan om hur projektet kan motiveras inom forskningsämnet nordiska språk ur olika aspekter.

 

Referenser

Crooks, T. J., Kane, M. T., & Cohen, A. S. (1996). Threats to the Valid Use of Assessments. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 3(3), 265–286.

Yen, W. M. (1993). Scaling Performance Assessments: Strategies for Managing Local Item Dependence. Journal of Educational Measurement, 30(3), 187–213.

 

OBS! Seminariet ges på campus men kan även följas via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/69173739639