TID-kollokvium: Anna Smålander

  • Datum: –15.00
  • Plats: Stora seminarierummet (16-2041), Engelska parken
  • Föreläsare: Anna Smålander, Lunds universitet
  • Kontaktperson: Andreas Nord
  • Seminarium

Anna Smålander, Lunds universitet: Att skriva för dubbla mottagare: Språkliga drag i patientjournalanteckningar

Sedan 2017 har samtliga invånare i Sverige tillgång till delar av sin patientjournal online via 1777 Vårdguidens e-tjänster. Detta innebär att inte endast vårdpersonal, utan numera även patienter, kan läsa patientjournalen mer eller mindre direkt efter att journalen uppdaterats. En patientjournal har därmed flera möjliga läsare, med olika förkunskaper och olika syfte med läsningen. Mitt avhandlingsprojekt har två huvudspår som knyter an till patientjournalen och onlineåtkomsten. Det första syftet med avhandlingen är att förstå patientjournalen som genre – hur genren är utformad och vilka faktorer som påverkar utformningen. Det andra syftet är att undersöka hur skribenterna – vårdpersonalen – hanterar två vitt skilda mottagargrupper, bland annat genom att jämföra journaler från innan onlineåtkomsten infördes och efter.

På kollokviet kommer jag att försöka ge en helhetsbild av mitt avhandlingsprojekt, och presentera frågeställningar, metod och material. Majoriteten av presentationen kommer dock ägnas åt resultaten av en nyligen genomförd pilotstudie. I pilotstudien har jag undersökt fem patientjournaler från 2006–2008. Studien tyder på att språket i patientjournalen (vid den tiden) präglas av utelämningar, fackspråk, förkortningar och ett stort fokus på vad patienten och vårdpersonalen gör.