Christian Hohenthal: Ritualisering och legitimitet i senmedeltidens svenska krönikor – exemplet tid

Högre seminarium i retorik

Christian Hohenthal som är doktorand i historia vid Uppsala universitet presenterar sina studier om medeltida krönikor.

Den svenska senmedeltiden var turbulent. Det var en tid då kungar valdes och avsattes, då stora allmogehärar brände den framväxande centralmaktens utposter och då ärkebiskopen fortfarande utgjorde en kraftfull motvikt till kungamakten. Maktförhållandena mellan kungamakten, frälset, kyrkan och allmogen stod alltjämt och vägde. I den politiska dragkampen spelade inte bara armborst, borgar och värvade knektar en viktig roll. Faktum är att denna turbulenta period också kan betraktas som en blomstringstid för det svenska krönikeskrivandet. Att så är fallet är alls inte märkligt. I de politiskt osäkra tiderna var makten över historien viktig. Det gällde att kontrollera det förflutna och visa att den egna sidan, oavsett vilken den var, representerade rättfärdigheten.

Mitt avhandlingsprojekt tar avstamp i senmedeltidens politiska konflikter, och jag intresserar mig för hur tidens historieverk tematiserade makthavares legitimitet. Mer specifikt vill jag diskutera vilken roll beskrivningar av ritualiserade företeelser spelade i dessa starkt politiserade framställningar. Hur kunde exempelvis beskrivningen av en begravning ingå i ett legitimitetsskapande narrativ? Vad innebar det när en politisk motståndare inte följde de beteendemönster som förknippades med ett gästabud? Och hur kommer det sig att beskrivningar av våldsutövning på söndagar verkar ha kunnat användas både för att kritisera men också för att hylla en makthavare och dennes anhängare?

En inledande presentation kommer att vigas åt att förklara avhandlingsprojektet på ett mer övergripande plan. Därefter följer en sammanfattning av avhandlingskapitlet ”Ritualiserad tid”. I det diskuterar jag hur religiöst laddade tidsangivelser – som jag kallar ritualiserad tid – kunde användas för att ge vissa händelser en särskild laddning och därigenom bidra till att etablera en given bild av det förflutna.

Inför seminariet ges också deltagarna möjlighet att läsa ett utkast av nämnda kapitel. Kontakta Janne.Lindqvist@littvet.uu.se för att få ta del av texten.

Postseminarium på lokal

Ordf: Lindqvist