Högre seminarium: Lars Bokander

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041
  • Föreläsare: Lars Bokander, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Natalia Ganuza
  • Seminarium

Kan vi lita på andraspråksforskningen? En analys av validitet i forskning om språkbegåvning.

Det senaste decenniet har ledande tidskrifter inom andraspråksforskning uppmärksammat behovet av ökad vetenskaplig kvalitet för att forskarsamfundet ska kunna producera tillförlitliga resultat om andraspråksförvärv (Gass et al., 2020). Denna diskussion har exempelvis handlat om förfinade statistiska metoder, ökad transparens/replikerbarhet samt om fri tillgång till analysverktyg och dataset, som led i en utveckling mot öppen vetenskap (open science). En viktig del i denna utveckling rör även validiteten i de test som används för datainsamling. Bristfälliga testverktyg riskerar att underminera kunskapsproduktion inom språkvetenskapen, vilket i förlängningen riskerar att få konsekvenser även utanför forskarvärlden när forskningsrön plockas upp av beslutsfattare och omsätts i praxis inom exempelvis utbildningsväsendet.

I min presentation kommer jag att diskutera validitet i forskning om hur individuella skillnader i språkbegåvning (language learning aptitude) påverkar hur framgångsrikt människor lär sig ett nytt språk (L2). Språkbegåvningstestet LLAMA (Meara, 2005) har figurerat i åtminstone ett 50-tal publicerade empiriska studier som på ett eller annat sätt involverar språkbegåvning. Resultaten från dessa studier bidrar till att forma våra uppfattningar om vad språkbegåvning är och dess eventuella effekter på L2-inlärning. Min egen forskning har dock påvisat betydande brister i LLAMA som påverkar tillförlitligheten hos resultat som erhållits med hjälp av detta test. Jag kommer att redogöra för hur en modell (Kane, 2006) för validering av psykologiska och utbildningsvetenskapliga testverktyg användes för att genomlysa LLAMAs prestanda. Presentationen utgår från min studie av LLAMA men slutsatserna har hög relevans för all språkvetenskaplig forskning som använder testverktyg för datainsamling.

Referenser

Gass, S., Loewen, S., & Plonsky, L. (2020). Coming of age: The past, present, and future of quantitative SLA research. Language Teaching, 1–14.

Kane, M. T. (2006). Validation. In: R. L. Brennan (Ed.), Educational measurement, 17–64. Praeger Publishers.

Meara, P. M. (2005). Llama Language Aptitude Tests. Lognostics.