Högre seminarium: Malin Mark

  • Datum: –16.00
  • Plats: https://uu-se.zoom.us/j/64649482360 Stora seminarierummet
  • Föreläsare: Malin Mark
  • Kontaktperson: Gustav Bockgård
  • Telefon: +46738375733
  • Seminarium

Rapporterar från sitt pågående avhandlingsprojekt "Lexikal förändring under coronapandemin".

På vårvintern 2020 nådde ett nytt coronavirus pandemisk spridning, och i ett slag kom nyhetsflödet att domineras av en rad nya (och delvis nya) ord – de mest uppenbara själva beteckningarna på viruset och sjuk­domen. I mitt avhandlingsprojekt intresserar jag mig för den plötsliga och påtagliga ökning av vissa ord i en informationsström som pandemin fört med sig (s.k. ”burstiness”, Kleinberg 2002:91; se även de Smedt 2020:69). Materialet består av nyhetstext från korpusarna SVT Nyheter, sv-COVID-19 och Kubord i Korp (Borin et al. 2012). I ett första steg jämförs sammansättningar med förleden corona-, covid-, covid-19-, pandemi- och virus- med avseende på likheter och skillnader vad gäller stilnivå, ämnessfär och frekvens. Analysen tar också fasta på de underliggande språkliga mönster som samman­sättningarna antas aktivera (jfr Svanlund 2009:40), exempelvis sedan tidigare etablerade samman­sättningar med efterled som -kris och -våg. Denna del av avhandlingen har sin teoretiska för­ankring inom kognitiv lingvistik vilket även kommer att gälla för en andra korpusbaserad studie med något mer lexikologisk inriktning. Men korpusmaterialet skulle också kunna analyseras med ytterligare hänsyn till den omgivande kontexten, och här är en möjlighet att komplettera det teoretiska ramverket med diskursanalys. Förutom en presentation av tidiga, preliminära resultat vill jag därför öppna för en diskussion om möjligheten att kombinera olika teoretiska fält inom ramen för ett större projekt.  

 

 

Referenser

 

Borin, Lars, Markus Forsberg, Johan Roxendal. 2012. Korp – the infrastructure of Språkbanken. I: Proceedings of LREC 2012. Istanbul: ELRA, volume Accepted. 474–478.

Kleinberg, Jon. 2002. Bursty and hierarchical structure in streams. KDD '02: Proceedings of the eighth ACM SIGKDD international conference on Knowledge Discovery and data mining. July 2002, 91–101. DOI: https://doi.org/10.1145/775047.775061

de Smedt, Koenrad, 2020. Smittsomme coronaord. I: Hagen, Hjelde, Stjernholm & Vangsnes (red.) Bauta: Janne Bondi Johannessen in memoriam, Oslo Studies in Language 11(2), 2020, 59–73.

Svanlund, Jan, 2009: Lexikal etablering. En korpusundersökning av hur nya sammansättningar konventionaliseras och får sin betydelse. Stockholm: Acta universitatis Stockholmiensis.