Högre seminarium: Maria Larsson

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Stora seminarierummet. Även via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/68652420725
  • Föreläsare: Maria Larsson, Högskolan Dalarna
  • Kontaktperson: Gustav Bockgård
  • Telefon: +46738375733
  • Seminarium

Presenterar sin doktorsavhandling "Viktig läsning? Svensklärare i gymnasiet om läsundervisning i en performativ kontext".

Vid seminariet presenterar jag min doktorsavhandling Viktig läsning? Svensklärare i gymnasiet om läsundervisning i en performativ kontext. I avhandlingen undersöks vad gymnasielärare i svenska anser vara viktigt att eleverna lär sig i relation till läsning i svenskämnet. Intresset riktas mot vilka didaktiska utmaningar lärarna möter när de ska välja innehåll till sin undervisning som är styrd av olika policyer, som ibland är direkt motstridiga, i en tydligt performativ kontext som präglas av ett fokus på nationella prov, mätbara resultat och ansvarsutkrävande. Vad händer med svensklärares läsundervisning och elevers läsning i skolan när läsningen sker i ett sammanhang där den ska bedömas, examineras, mätas och betygsättas?