Högre seminarium: Gilbert Ambrazaitis

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041
  • Föreläsare: Gilbert Ambrazaitis, universitetslektor i svenska som andraspråk, Institutionen för svenska språket, Linnéunniversitetet
  • Kontaktperson: Memet Aktürk Drake
  • Seminarium

Prominensens multimodala natur: Om barns produktion och bearbetning av kontrastiv satsbetoning, och om samspelet mellan gester och tal. Med postseminarium.

Under detta seminarium kommer jag att ge en överblick över min forskning kring prosodisk prominens med fokus på två pågående forskningsprojekt.

Jag inleder med en kort allmän introduktion av begreppet prominens och hur det relaterar till svenskan, för att sedan presentera några exempel på resultat från egna tidigare studier av svensk satsbetoning (stockholmska och skånska) och ordaccent, också i relation till artikulation av vokaler och konsonanter.

Störst vikt vill jag sedan lägga på två pågående projekt. Det ena handlar om samspelet mellan tal och gester i produktion och perception av prominens. I detta sammanhang har jag hittills framför allt studerat samspelet mellan satsaccenter och huvud- och ögonbrynsrörelser hos några av SVT Rapports studioreportrar, men håller aktuellt även på med en studie av gester (även handgester) i spontana dialoger mellan vänner.

Det andra aktuella projektet handlar om hur barn i 3-5 års åldern producerar och uppfattar specifikt kontrastiv satsbetoning (dvs. exempelvis skillnaden mellan ”en röd BIL” och ”en RÖD bil”). Detta projekt fokuserar för det ena om relationen mellan talproduktion och talförståelse i inlärningen av förstaspråkets prosodi, och för det andra på skillnaden mellan två svenska dialekter (igen, stockholmska och skånska). Inom detta projekt håller vi på med datainsamling på förskolor, så att jag framför allt kommer att presentera studiens upplägg, snarare än resultat. Barnens talförståelse undersöker vi med hjälp av en (mobil) ögonrörelsemätare, som vi har tillgänglig i vårt språkforskningslabb LiLa (Linnaeus University Language Processing Lab). Jag kommer ägna några minuter till att presentera labbet.

Det krävs ingen förberedelse inför seminariet, men den nyfikna får gärna titta på en nyligen publicerad artikel om hur satsaccenters realisering korrelerar med samproduktionen av huvud- och ögonbrysrörelser (Ambrazaitis & House, 2022).    

 

Referens:

Ambrazaitis, G., & House, D. (2022). Probing effects of lexical prosody on speech-gesture integration in prominence production by Swedish news presenters. Laboratory Phonology 24(1). doi: https://doi.org/10.16995/labphon.6430