Hon forskar om människans minne

Hedvig Söderlund, professor i psykologi, forskar om hur minnet är organiserat i hjärnan.

Hedvig Söderlund är nybliven professor i psykologi med inriktning mot människans minne. Hon undersöker bland annat om hur kön, åldrande och svåra depressioner påverkar minnet.

– Jag forskar mer specifikt på hur episodiskt respektive spatialt minne är organiserat i hjärnan, i synnerhet hur den delen av hjärnan som heter hippocampus är inblandad i episodiskt och spatialt minne, säger Hedvig Söderlund, professor i psykologi.

Episodiskt minne är personliga och specifika händelser vid en viss tid och plats och kopplar ihop bland annat vad du tänkte, kände, hörde och hur det luktade vid det specifika tillfället. Spatialt minne kan beskrivas som hur du tar dig från plats A till plats B, en form av lokalsinne.

– Tack vare episodiska minnen vet vi vad vi har varit med om i livet och vilka vi är. Men det episodiska minnet är mer känsligt för sjukdomar, stress och åldrande. Det beror bland annat på att episodiska minnen är komplexa och består av en mängd minnesdetaljer lagrade på olika platser i hjärnan.

Centralt område viktigt för minnet

Hippocampus kopplar ihop alla de olika minnesdetaljerna och vet var i hjärnan de är lagrade. Området ligger centralt i hjärnan och är viktig för både episodiskt och spatialt minne. 

 – Hippocampus kan delas in i olika delar med olika funktioner i minnet. De bakre delarna är särskilt viktiga för spatialt minne, alltså hur platser är kopplade till varandra. Och ju längre bak i hippocampus desto fler bilddetaljer. De främre delarna och framför allt vänster hippocampus är viktiga för språkliga detaljer.

Hedvig Söderlund studerar också hur episodiskt respektive spatialt minne påverkas av olika faktorer som till exempel kön, åldrande och svåra depressioner.

 – När det gäller olikheter mellan könen är den tydligaste skillnaden att män som grupp har ett bättre spatialt minne än kvinnor som grupp. 

Studerar hjärnans aktivitet

Alla olikheter är förstås statistiska skillnader inom försöksgrupper, inte individuella skillnader.

– Vi studerar hjärnans aktivitet genom magnetresonans när personen ska behålla orienteringen i en virtuell labyrint och kan då se att männen aktiverar höger hippocampus långt bak i betydligt större utsträckning än kvinnor. Kvinnor som grupp aktiverar vänster hippocampus i större utsträckning och verkar använda en mer språklig strategi i testet.

Kvinnor som grupp har ett bättre episodiskt minne än män som grupp men skillnaden är inte lika stor som med det spatiala minnet. 

Patienters minne testas

Just nu undersöker hon bland annat hur svåra depressioner behandlade med elektrokonvulsiv behandling (ETC) påverkar minnet. Det finns vittnesmål från patienter om att de har fått minnesförluster men forskningen har hittills inte kunnat visa en minnespåverkan i samma utsträckning.

 – Eventuellt beror det på att man inte har testat patienternas episodiska minne i tillräckligt stor utsträckning utan fokuserat på det mer robusta kunskapsminnet. Hittills har vi kunnat konstatera att gravt deprimerade personer innan behandling har nedsatt episodiskt minne men relativt intakt kunskapsminne. Hur det ser ut efter behandling återstår att se.

 

 

26 February 2018