Bidrag till forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd

10 oktober 2018

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, har beslutat om bidrag till forskningsprojekt postdokprojekt och juniorforskare. Uppsala universitet får medel till åtta forskningsprojekt, två juniorforskarbidrag och ett postdokprojekt.

Forte är ett forskningsråd under Socialdepartementet och förmedlar bidrag till både grundläggande och behovsstyrd forskning.

Uppsala universitet har fått följande bidrag:

Forskningsprojekt

 • Christina Bergqvist, statsvetenskapliga institutionen: Hur kan fackliga organisationer bidra till att öka jämställdheten i arbetslivet? En studie av LO som jämställdhetspolitisk aktör
 • Peter Fredriksson, nationalekonomiska institutionen: Uppsägningar: Vilka individer drabbas och hur påverkas dessa individer av policy?
 • Markus Holdo, statsvetenskapliga institutionen: Tillitens mekanismer: medborgare och samhällsinstitutioner i tre utsatta bostadsområden
 • Jenny Jansson, statsvetenskapliga institutionen: Varsel om stridsåtgärd: ett nytt mått på arbetsmarknadskonflikt
 • Johanna Söderström, statsvetenskapliga institutionen: Bitterhetens politik i Sverige och USA: Känslor, Motivation och Identitet
 • Marianna Virtanen, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap: Varför är arbetslivet mer hållbart för män än kvinnor? En studie av arbete och hälsa under livsloppet
 • Ulrika Winblad Spångberg, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap: Varför att det så svårt att samordna vård och omsorgsinsatser för äldre i Sverige?
 • Olof Åslund, nationalekonomiska institutionen: Invandrades utträde från arbetsmarknaden

Juniorforskarbidrag

 • Josefina Erikson, statsvetenskapliga institutionen: Är parlamentet en jämställd arbetsplats? En studie av den svenska riksdagens arbetsvillkor och dess inverkan på ledamöters uppträdande.
 • Linna Martén, nationalekonomiska institutionen: Flyktingar, asylregler och hälsoutfall

Postdokprojekt

 • Filipa Sampaio, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap: Bättre hälsa och rättvisare beslut: att ta hänsyn till jämlikhetsaspekter i ekonomiska utvärderingar av folkhälso- och sjukvårdsinsatser