Cecilia Josefsson får Karin Westman Bergs stipendium

26 oktober 2018

Cecilia Josefsson, doktorand vid statsvetenskapliga institutionen, tilldelas 2018 års Karin Westman Berg-stipendium för sin forskning om kvinnors politiska inflytande.

Karin Westman Bergs stipendiefond delar årligen ut ett stipendium till en kvinnlig doktorand vid Uppsala universitet eller Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala som gjort en förtjänstfull forskningsinsats i Karin Westman Bergs anda. I år får Cecilia Josefsson stipendiet. Hon är doktorand vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

Motivering

Cecilia Josefsson tilldelas 2018 års Karin Westman Berg-stipendium för sin förtjänstfulla forskning om kvinnors politiska inflytande.

Hennes forskning rör kvinnors politiska representation i allmänhet och könskvotering i synnerhet. Den bygger på fältstudier i Uganda, Uruguay och Sverige. Vid sidan om sin avhandling, en monografi där hon studerar hur motstånd mot en kvoteringsreform i Uruguay tar sig uttryck, har hon publicerat sex vetenskapliga artiklar med andra grepp om kvinnors representation. Med dessa artiklar har Cecilia Josefsson lämnat viktiga empiriska bidrag och har förändrat hur statsvetenskapen definierar och mäter i vilken mån kvinnor är representerade i politiken. Hon framhåller att ren numerär representation inte säger allt om jämställdheten inom politiken, utan att man också måste ta hänsyn till exempelvis hur mycket talarutrymme kvinnor får i parlamenten och vilken status de har. I Sverige har hon studerat jämställdheten i Riksdagen som arbetsplats och publicerat en brett uppmärksammad rapport om detta.

---

Karin Westman Berg (1914–1997) var professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Hon ledde projekt om kvinnors litteraturhistoria och kvinnliga författare samt seminarier om genus. ”Könsrollsseminariet” som ägde rum i slutet av 1960-talet samlade författare och forskare som också grundade den feministiska organisationen Grupp 8.
Karin Westman Berg var dessutom mångårigt aktiv i Fredrika Bremer-förbundet. Hon var en pionjär för kvinnliga akademiker och representerar i dag ett kollektivt intresse för forskande kvinnors möjligheter vid Uppsala universitet.