Risken för våldsamma konflikter ökar med varmare klimat

13 juni 2019

Klimatet har påverkat risken för väpnade konflikter. I takt med att globala temperaturer fortsätter att öka tror forskarna att klimatet kommer att förstärka risken för konflikt ytterligare, även om andra faktorer väger tyngre. Det visar en ny tvärvetenskaplig studie.

Kan klimatförändringar trigga organiserad väpnad konflikt så som inbördeskrig eller göra den mer allvarlig? Detta är frågan som en tvärvetenskaplig grupp forskare bestående av bland annat statsvetare, naturvetare, ekonomer och freds- och konfliktforskare tagit sig an och nu publicerar sin analys kring.

Initiativet till studien kom från Katharine Mach, Director vid Stanford Environment Assessment Facility. Hon valde ut och kontaktade de viktigaste forskarna på området med hänsyn till spridning mellan olika discipliner, angreppssätt, åsikter och forskningsresultat.

Samlad kunskap viktig

– Att kartlägga den samlade kunskapen om på vilket sätt och hur mycket klimatförändringarna kan antas påverka konfliktrisker i framtiden är mycket viktig för en bedömning av risker och möjligheter att minska dessa, säger Nina von Uexkull, forskare vid institutionen för freds och konfliktforskning vid Uppsala universitet och den enda svenska medförfattaren till studien.

Forskarna har haft olika bilder av problemet och angreppssätt med sig in i arbetet. Enligt deras uppskattning kan mellan 3 och 20 procent av risken för väpnad konflikt inom länder  tillskrivas klimatrelaterade faktorer de senaste hundra åren. Siffrorna speglar både hur sannolika och hur allvarliga konflikterna har varit. Ingen av forskarna ville utesluta att klimatet hade haft inverkan på 10 procent av konfliktrisken.

– Det har funnits stor oenighet om sambandet mellan klimat och konflikt. Vår analys representerar en stark bas för att reda ut styrkorna och begränsningarna med den förståelse vi har idag och anledningarna till att vi forskare ibland inte är överens, säger studiens huvudförfattare Katharine Mach.
 
I ett framtidsscenario med fyra graders global uppvärmning kommer klimatets inflytande över konflikter att blir fem gånger högre, tror forskarna. Till och med om världen lyckas hålla sig till Parisavtalets mål om endast en tvågradig ökning skulle klimatets påverkan på konflikter dubbleras, menar de.

Många faktorer samverkar

Klimatförändringar kan påverka jordbruksproduktion, ekonomier generellt och även förstärka orättvisor och ojämlikheter mellan grupper. Alla dessa faktorer kan samverka med andra omständigheter och potentiellt öka risken för våld.  

Forskarna i studien är överens om att klimatet under de senaste decennierna har påverkat väpnade konflikter men de klargör också att andra faktorer, så som låg socioekonomisk utveckling, statsmaktens styrka, ojämlikheter i samhället och nyliga erfarenheter av våldsam konflikt har mycket tyngre inflytande över risken för konflikt inom länder.

Det kvarstår fortfarande en osäkerhet kring hur klimatförändringar påverkar väpnad konflikt. Mekanismerna kring hur klimatet påverkar konflikt och under vilka omständigheter dessa mekanismer uppstår är bara delvis utrett. Till exempel är det troligt att konsekvenserna av framtida klimatförändringar blir annorlunda än de som blev följden av historiska klimatstörningar.

Arbete för att minska risken

Arbetet med att minska risken för konflikt går hand i hand med förberedelser för att hantera ett förändrat klimat. I studien beskriver forskarna hur olika anpassningsstrategier kan användas för att säkra mattillgång och diversifiera ekonomiska möjligheter, allt för att minska risken för att klimatförändringar ska ge näring åt konflikter. Fredsbevarande insatser, konfliktmedlare och post-konfliktinsatser skulle också kunna inkludera klimat i sina riskreduceringsstrategier genom att titta på sätt som klimatrisker kan förvärra våldsamma konflikter i framtiden, menar forskarna.

– Att uppskatta klimatförändringens roll och dess inverkan på säkerhet är inte bara viktigt för att förstå den sociala kostnaden för våra fortsatta utsläpp av växthusgaser. Det är också viktigt för att prioritera åtgärder, som skulle kunna inkludera bistånd och samarbete, säger Katharine Mach.

Publikation:

Mach et al. (2019) 'Climate as a risk factor for armed conflict', Nature, DOI: 10.1038/s41586-019-1300-6