Ny studie ska bidra till ökad integration i arbetslivet

13 november 2019

Micheline van Riemsdijk, docent vid Uppsala universitet

Micheline van Riemsdijk, Uppsala universitet

Via regeringens ”snabbspår” fick flera högkvalificerade flyktingar anställning i bristyrken. I en ny studie kartlägger Micheline van Riemsdijk erfarenheter av satsningen i syfte att bidra till ett mer integrerat och jämställt arbetsliv.

I Sverige finns en rad bristyrken där högutbildade flyktingar besitter precis de kunskaper som arbetsgivare efterfrågar. Likväl står många av dessa högkvalificerade personer inför stora hinder att få en anställning som motsvarar deras utbildning och kompetens. Detta utgör en central utmaning i skapandet av det inkluderande samhället, och med finansiering från Forte studerar just nu Micheline van Riemsdijk, docent vid Uppsala universitet, den sociala integrationen av flyktingar vid svenska arbetsplatser.

– Flyktingsituationen har satt nytt fokus på behovet av fungerande integrationsinitiativ, och ett arbete utgör en nyckelfaktor för att som flykting kunna delta i samhällets sociala och kulturella liv. I min studie följer jag upp ett antal av de nyanlända som via regeringens ”snabbspår” fick anställning inom olika bristyrken, och möter även arbetsgivare och andra involverade aktörer för att ta del av deras erfarenheter och perspektiv, berättar Micheline van Riemsdijk.

Vill bidra till hållbart arbetskraftsdeltagande

Enligt OECD har var femte flykting i Europa fullgjort en högskoleutbildning eller motsvarande. Statistiken visar även att flyktingar är arbetslösa, undersysselsatta eller överkvalificerade i större utsträckning än både arbetskraftsinvandrare och infödda arbetstagare. Sverige tillhör de länder som mottog ett stort antal asylsökande åren 2015 och 2016, och Micheline van Riemsdijk är även engagerad i ett projekt som jämfört de olika systemen för arbetsmarknadsintegration i Sverige, Nederländerna och Tyskland.

– Skillnaderna är av grundläggande karaktär. Där exempelvis Nederländerna skapar lokalt anpassade lösningar arbetar Sverige enligt en centraliserad modell. Ingen av metoderna tycks mer framgångsrik än den andra, och i den studie jag nu inlett vill jag skapa en mer detaljerad bild av de utmaningar som möter såväl högkvalificerade flyktingar som arbetsgivare, arbetsförmedlare och politiker. På sikt hoppas jag kunna omsätta mitt material i rekommendationer som kan bidra till ett mer hållbart arbetskraftsdeltagande och ökad jämlikhet, mångfald och integration på våra arbetsplatser.