Tre nya Wallenberg Academy Fellows

3 december 2019

Tidigare har forskaren Carina Schlebusch bland annat studerat Khoe- och San-folken i södra Afrika för att bättre förstå förstå människans evolutionära historia.

Terje Falck-Ytter, Carina Schlebusch och Haining Tian vid Uppsala universitet har utsetts till Wallenberg Academy Fellows. Utnämningen kommer med ett femårigt anslag som ska främja långsiktighet i forskningen.

Terje Falck-Ytter vid institutionen för psykologi ska undersöka om det går att hitta tecken på autismspektrumtillstånd redan under ett barns första år i livet. Han kommer att följa 110 barn som har ett storasyskon med autismspektrumtillstånd (vilket innebär att de har en förhöjd risk för autism) under första åren i livet. Hypotesen är att barn med autism inte bara har svårt att bearbeta social information, utan att även bearbetningen av basala sinnesintryck fungerar på ett annorlunda sett tidigt i livet. Stämmer hypotesen kan det få stor betydelse för förståelsen av grundorsakerna till autism och bidra till att barnen kan få hjälp tidigare under livet.

Carina Schlebusch vid institutionen för organismbiologi kommer i sin forskning att kartlägga arvsmassan från 150 förhistoriska individer från olika tidsperioder och regioner i subsahariska Afrika. Hon kommer sedan att jämföra släktskapet med andra forntida individer, vars DNA tidigare har kartlagts. Ett viktigt mål är att ta reda på i vilken omfattning olika folkslag parallellt lärde sig att bruka jorden och spred denna kulturyttring vidare och i vilken grad jordbruket spreds genom migration. Ett annat mål är att se vilka vägar bönderna följde och när de nådde olika delar av Afrika.

Haining Tian vid institutionen för kemi ska utveckla speciella nanopartiklar som, med hjälp av solenergi, kan katalysera de reaktioner som krävs för att skapa fossilfria drivmedel. För att kunna omvandla vatten och koldioxid till vätgas eller kolbaserade bränslen krävs kemiska katalysatorer. Under senare år man fått upp ögonen för så kallade polymerfotokatalysatorer. Ett problem med polymerfotokatalysatorer är att de löser sig dåligt i vatten, vilket gör dem ineffektiva. Haining Tian arbetar på att omvandla polymerfotokatalysatorer till nanopartiklar, så kallade polymerprickar eller Pdots. De är mycket mera vattenlösliga, vilket gör att de ytor som kan katalysera kemiska reaktioner blir större. Haining Tian ska nu utveckla vattenlösliga Pdots som effektivt katalyserar de kemiska reaktioner (vattenreduktion, vattenoxidation och koldioxidreduktion) som krävs för att spjälka vatten och reducera koldioxid.
Läs mer om Haining tians forskning
 

Wallenberg Academy Fellows-programmet

Finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och har inrättats i nära samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Vitterhetsakademien samt Svenska Akademien och de svenska universiteten. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för stiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet.

Läs mer om alla Wallenberg Academy Fellows.