”Ljummen temperatur är inte tillräckligt”

KRÖNIKA

22 januari 2019

”Den digitala förändringsresan är i full gång, och de organisationer som kommer att blomstra är de som har ett levande digitalt intraprenörskap”, skriver Katarina Blomkvist, en av författarna till en ny rapport om digitalt intraprenörskap.

Intraprenörskap, entreprenörskap inom befintliga organisationer, är alltför ofta en dold förmåga. Det måste synliggöras, analyseras och förbättras om svenska företag ska förbli konkurrenskraftiga. Digitalt intraprenörskap innebär att existerande företag och organisationer utvecklar nya produkter och tjänster som, helt eller delvis, använder sig av digital teknik. Det omfattar även införandet av nya sätt att organisera verksamheten med digital teknik.

Den digitala förändringsresan är i full gång, och de organisationer som kommer att blomstra är de som har ett levande digitalt intraprenörskap. I en värld av accelererande och ofta oberäknelig teknisk utveckling måste företag kunna leverera en kontinuerlig ström av nya digitala produkter och tjänster. Många ställs inför omfattande strategiska skiften och behöver omdefiniera traditionella kärnverksamheter och konkurrensfördelar.

Katarina Blomkvist, Uppsala universitet

Jag har, tillsammans med professor Ivo Zander och docent Philip Kappen, precis lanserat rapporten Intraprenörskapskompassen 2018. Vi har samlat in data från 4 095 anställda i privata företag och offentliga organisationer. I rapporten tar vi tempen på den digitala förnyelsen i en representativ andel av svenskt näringsliv och offentlig verksamhet, och analyserar underliggande drivkrafter.

En viktig och intressant slutsats är att temperaturen på det digitala intraprenörskapet är låg, på sin höjd ljummen. För att Sverige ska behålla sin plats i det som har refererats till som fas två av den digitala omställningen – det vill säga den fas som innehåller värdeskapande i form av nya digitala produkter och tjänster – måste både förutsättningar och ambitionsnivåer inom privat och offentlig sektor höjas.

För att öka temperaturen och skapa de rätta förutsättningarna behövs fortsatta kompetenssatsningar. Långt ifrån alla företag och organisationer jobbar strategiskt för att utbilda eller anställa medarbetare med digital kompetens. Vi ser en tydlig koppling mellan ambitionsnivå och digital kompetens, det är därför centralt att kombinera en ökad vilja till digital förnyelse med att skaffa den kompetens som krävs.

Vidare förespråkar rapporten en ändrad attityd till risktagande. Det uppmätta risktagandet är oroväckande lågt, både inom privat och offentlig sektor och över samtliga branscher. Samtidigt talar en gynnsam konjunktur för möjligheten att genomföra mer framåtriktade satsningar. I linje med det låga generella risktagandet framkommer även att majoriteten av de nya digitala produkter och tjänster som utvecklas fokuserar på redan känd teknik och existerande kunder.

En ljummen temperatur på det digitala intraprenörskapet räcker möjligtvis för att hålla jämna steg med konkurrenter, men inte för att Sverige ska fortsätta ligga i digitaliseringens framkant. För att leda omställningen krävs visioner, ambitioner och en vilja att skapa mer omfattande och radikal digital förnyelse.

Att utveckla nya digitala produkter och tjänster tar tid och kostar pengar, men att inte arbeta med förnyelse är ett dyrare alternativ då konkurrenskraften kommer att urholkas över tid. Företag och organisationer måste ha resurser för att testa, experimentera och satsa – även innan internationella standarder har etablerats. Det är dags att på allvar börja jobba med Sveriges digitala intraprenörskap.

Katarina Blomkvist
docent
Företagsekonomiska institutionen
Uppsala universitet

Fakta

Katarina Blomkvist forskar om entreprenörskap och internationalisering, och är en av författarna till en ny rapport om digitalt intraprenörskap. Projektet finansieras av Karl-Adam Bonniers Stiftelse och Vinnova.