AIMday psykisk hälsa ska bygga nya samarbeten

18 december 2020

Ihopkurad flicka som håller någons hand.

kristider finns stor risk för ökad psykisk ohälsa som exempelvis oro, ångest och självmordstankar.

För första gången bjuder Uppsala universitet in till en AIMday inom området psykisk hälsa den 18 mars. Mötet sker online och vänder sig särskilt till personer som arbetar med psykisk hälsa i kommuner, regioner, myndigheter, företag och frivilligorganisationer.

Uppsala universitet vill skapa en dialog mellan externa aktörer som arbetar med psykisk hälsa och akademiska forskare inom området. Ämnet för dagen är både aktuellt och angeläget i spåren av covid-19. I kristider finns stor risk för ökad psykisk ohälsa som exempelvis oro, ångest och självmordstankar.

– AIMday Psykisk hälsa är en bra möjlighet för alla aktörer som jobbar för en bättre psykisk hälsa att bygga för framtiden genom nya kontakter, perspektiv och kunskaper inom forskning som är av relevans för just de utmaningar man ser inom den egna verksamheten, säger projektledaren Anette Persson Stache.

Samverkan över sektorsgränser

Anette Persson Stache, projektledare vid Uppsala
universitet. Foto: Mikael Wallerstedt

Eftersom psykisk hälsa påverkar och påverkas av samhällets alla delar, behöver både utvecklingsarbete och lösningar gå på bredden och involvera samverkan över sektorsgränser. Därför är AIMday psykisk hälsa öppen för aktörer inom såväl den offentliga som den privata sektorn och även civilsamhället. Mötet vänder sig särskilt till personer som arbetar med psykisk hälsa i kommuner, regioner, myndigheter, företag och frivilligorganisationer.

– I nuläget har vi pågående diskussioner med flera aktörer kring en medverkan i AIMday Psykisk hälsa och det finns ett stort intresse. Troligen kommer många frågeställningar att beröra flera externa organisationer så diskussionerna kommer att behöva gå på tvären och sannolikt också involvera forskare inom olika områden, säger Anette Persson Stache.

I arbetet för en bättre psykisk hälsa behövs evidensbaserad kunskap som bygger på forskning. Vid Uppsala universitet pågår såväl forskning som metodutveckling inom området. Ett exempel är Anna Sarkadis forskargrupp CHAP om barnhälsa och föräldraskap. Ett annat är arbetet inom det strategiska forskningsprogrammet U-CARE som forskar om betydelsen av psykologiska faktorer för somatisk sjukdom och leds av Louise von Essen.

Samla till dialog och kunskapsutbyte

Målet för AIMday psykisk hälsa är att samla olika aktörer till dialog och kunskapsutbyte kring konkreta utmaningar på kort och lång sikt.  Det kan vara att ge tidigt och rätt stöd till personer med psykisk ohälsa eller att ge bättre förutsättningar för att snabbt bryta negativa konsekvenser av psykisk ohälsa. De vill också uppmuntra samarbeten över gränserna inom somatisk och psykiatrisk vård.

– Långvarig psykisk ohälsa riskerar leda till bestående svårigheter i vardagslivet och ökar risken för sämre livsvillkor/förutsättningar. Människor med psykisk ohälsa får dessutom ofta sämre somatisk vård, till exempel senare upptäckt cancer, då man riskerar att inte bli tagen på allvar för sina somatiska symtom, säger Karin Jöreskog, föreståndare vid Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala universitet och medarrangör av dagen.

Skicka in minst en frågeställning

För att delta som extern organisation på AIMday Psykisk hälsa behöver man skicka in minst en frågeställning. Det går att skicka in en eller flera frågeställningar till och med den 21 januari.

När frågorna har kommit in anmäler sig forskarna till de frågor de önskar vara med att diskutera utifrån intresse och kompetens. Resultatet blir en mötesdag som fylls av parallellt pågående diskussioner, så kallade workshops, där varje fråga diskuteras i en timme i grupper om fem till tio personer.

Aimday psykisk hälsa

AIMday psykisk hälsa äger rum den 18 mars (online). Mötet har flera fokusområden, vilket också hänger ihop med den breda och djupa forskningskompetens som finns vid universitetet:

  • insatser för att främja psykisk hälsa
  • hälso- och samhällsekonomiska faktorer
  • molekylär forskning inom neurobiologi, neurofarmakologi och neurofysiologi
  • precisionsmedicin och genomik
  • AI och digitala lösningar

En AIMday (Academic-Industry Meeting day) byggs alltid utifrån de specifika frågeställningar som externa organisationer skickar in. Det går att skicka in en eller flera frågeställningar till och med 21 januari.

Att delta på AIMday Psykisk hälsa är kostnadsfritt.