En stark röst för demokrati och akademisk frihet

KRÖNIKA

1 mars 2022

Bild inne i universitetshuset i trapphallen med statyer.

"Ur ett demokratiperspektiv ska vikten av att värna den akademiska friheten inte underskattas", skriver Tora Holmberg. Bild från universitetshuset i Uppsala.

Idag hotas den akademiska friheten och demokratin på olika håll i världen, även på nära håll i Europa. Där har Uppsala universitet en viktig roll att fylla. Under de närmaste åren ska forskningen om demokrati fördjupas. Dessutom tar universitetet emot forskare som på grund av hot eller censur inte kan bedriva forskning i sina hemländer, skriver Tora Holmberg vicerektor för humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet.

Tora Holmberg, vicerektor vid Uppsala universitet
och professor vid sociologiska institutionen.
Foto: Mikael Wallerstedt

Uppsala universitet vill utbilda och bedriva forskning för en bättre värld. Det står inskrivet i universitets mål. Åtagandena förpliktar. Men vad kan vi som svenskt universitet göra för att stärka demokratin i världen?

Som universitet är vårt största bidrag för att motverka avdemokratisering förstås utbildning och forskning. Att se till att allmänhet och beslutsfattare får kunskap om demokratiska processer, om mänskliga rättigheter och om förutsättningar för fredliga samhällen. Uppsala universitet är främst i Sverige på forskningsfältet och världsledande inom många delar.

För att ta ett ännu större kliv framåt satsar universitetet hundra miljoner kronor under de närmaste åren på att utveckla forskningen om demokrati och universitetets kritiska roll, nationellt och globalt. Forskningsprogrammet Demokrati och högre utbildning är unikt i sitt slag – vi satsar stort på att fördjupa den forskning som finns och utveckla nya inriktningar.

Behovet av att stärka demokratin i världen blir tyvärr allt större. I närområdet ser vi i flera europeiska länder en ökad styrning av universitetens verksamheter genom till exempel lagändringar och inskärpt budget.

Ur ett demokratiperspektiv ska vikten av att värna den akademiska friheten inte underskattas. För att kunna ta det ansvaret på allvar krävs ett ständigt samtal om vikten av att hålla en armlängds avstånd mellan politik och högre utbildning. Det handlar inte om att vi ska få ägna oss åt vad vi vill utan inblick, utan om att garantera att den forskning som görs är fri – opåverkad av politiska strömningar och självständig. Medborgarna ska kunna lita på att forskningen är oberoende.

Förutom vårt nya forskningsprogram Demokrati och högre utbildning, så har vi fler långsiktiga satsningar. Uppsala Forum för demokrati, fred och rättvisa är sedan 23 år en viktig internationell arena för forskare och allmänhet. En annan nyare mötesplats för breda samarbeten och spetsforskning är Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt (HERO). Tillsammans utgör dessa satsningar en helhet.

Finns det något mer vi kan göra som universitet? Ja, att öka medvetenheten i organisationen om möjligheter och risker med internationella samarbeten. Att värna det som ibland kallas ansvarsfull internationalisering. Det kan handla om samarbetsavtal, om forskningsvistelser utomlands och om mottagande på hemmaplan. Och det handlar inte minst om mottagande av riskutsatta forskare.

Uppsala universitet har sedan 2014 ett avtal med Scholars at Risk (SAR) som via sina 500 medlemsuniversitet värnar akademisk frihet världen över. Forskare som på grund av hot eller censur inte kan bedriva forskning i sina hemländer kan via SAR få en tidsbegränsad akademisk fristad vid ett lärosäte utanför det egna hemlandet och bidra till de mottagande forskningsmiljöerna. Den senaste tiden har det till exempel krävts intensiva insatser för afghanska forskare och organisationen förbereder nu för att ta emot intresseanmälningar från universitet och förmedla kontakter med forskare från Ukraina.

Den senaste tiden har det till exempel krävts intensiva insatser för afghanska forskare och organisationen förbereder nu för att ta emot intresseanmälningar från universitet och förmedla kontakter med forskare från Ukraina.

Den svenska sektionen SAR Sverige arbetar mycket aktivt för att sprida information och anordna seminarier om demokrati och akademisk frihet. De säkrar också finansiering för att möjliggöra mottagandet av riskutsatta forskare. Det finns ett stort engagemang bland forskare och prefekter och vi tog emot vår första SAR-stipendiat 2019. I år har Uppsala universitet via stipendier möjlighet att finansiera tre forskare. Det finns också öronmärkta medel att söka via Sida, Formas och Riksbankens Jubileumsfond.

Uppsala universitet har en stark ställning internationellt. Vi måste fortsätta vara en stark röst och förkämpe för att bibehålla och stärka den akademiska friheten och den demokratiska utvecklingen. 

Tora Holmberg, vicerektor vid Uppsala universitet och professor vid sociologiska institutionen