Ledande ekonomiforskare talar om ansvar

22 september 2014

Ansvar, ägarstyrning och etik är tre områden som hör till de mest omdebatterade i samhället och inom näringslivet idag. En världsledande forskare inom dessa områden kommer den 29 september till Uppsala universitet för att hålla den årliga föreläsningen Uppsala Lectures in Business.

Varje år bjuder företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet in till Uppsala Lectures in Business. I år välkomnar institutionen John Roberts, professor i redovisning vid University of Sydney Business School, till Uppsala.

John Roberts forskning handlar om tre områden som tillhör dem mest debatterade i näringsliv och samhälle idag: utkrävande av ansvar, ägarstyrning och etik. Inom det första området visar han vilken roll ekonomisk information har när ansvar utkrävs. Han är skeptisk till att ansvarsutkrävande fungerar bättre bara för att företagen tvingas redovisa mer information. Inom det andra området, som är nära relaterat till ansvarsutkrävande, diskuterar John dynamiken mellan ägare, styrelse och ledning. Vad händer exempelvis med ledare som blir utsatta för en mycket detaljerad uppföljning och hur påverkar detta deras beslut och företaget i stort? Det tredje området diskuterar företagsetik och hur detta påverkar hur företag agerar och redovisar sin verksamhet – det som ofta brukar benämnas ”Corporate Social Responsibility” eller CSR.

-   Det som gör Roberts till en så spännande och intressanta forskare inom sitt område är att han aldrig tar något för givet, utan fortsätter att diskutera centrala frågor utifrån helt nya perspektiv. Det innebär att han får oss att reflektera över ställningstaganden som vi ibland tar för givna, säger Fredrik Nilsson, professor i företagsekonomi, särskilt redovisning vid Uppsala universitet.

Efter finanskrisen finns det exempelvis anledning att fråga sig om den ”regelexplosion” som kommit inom områdena redovisning, ägarstyrning och revision verkligen leder till att framtida kriser och skandaler undviks.

-   John Roberts forskning ger inte några definitiva svar på dessa frågor men den ger många goda skäl till att fundera och reflektera över hur viktiga funktioner i vårt samhälle fungerar och påverkar vår ekonomi, säger Fredrik Nilsson.

Journalister hälsas välkomna till föreläsningarna.

John Roberts föreläsningar äger rum den 29 och 30 september.

Föreläsningsserien Uppsala Lectures in Business har pågått sedan 1984 och den förste föreläsaren var den legendariska Edith Penrose. Hon har sedan följts av en lång rad framstående forskare, bland dessa James March och Henry Mintzberg.