Två nya hedersdoktorer vid samhällsvetenskapliga fakulteten

16 oktober 2014

Professor Ash Amin från University of Cambridge och professor Mary Poovey från New York University har utnämnts till nya hedersdoktorer vid samhällsvetenskapliga fakulteten.

Ash Amin är professor i geografi vid University of Cambridge där han innehar den lärostolsprofessur som benämns "1931 Chair in Geography". Han är en av vår tids mest ansedda geografer och samhällsvetare och en kosmopolitisk forskare med djup kännedom om Sydasien och Afrika. Hans tänkande och forskning präglas av ett globalt engagemang. Han är internationellt känd för sina arbeten om hur regionala och urbana samhällen konstitueras materiellt och om hur globaliseringsprocesser kan analyseras i termer av vardagsprocesser, som i grunden förändrar också lokalsamhället och dess meningsbärande element. Hans forskning om rumsliga förändringsprocesser i ett globalt sammanhang har därmed omedelbar relevans för våra möjligheter att förstå också ekonomiska, sociala och politiska förändringsprocesser. Hans forskning om rasfrågor och multikulturalism har kommit att påverka tänkande och politikutformning kring etnisk mångfald.

Mary Poovey är professor i engelsk litteratur och innehar Samuel Rudin-professuren i humaniora vid New York University. Hon inledde sin karriär som litteraturhistoriker men har under de senaste tjugo åren arbetat sig allt närmare ämnet ekonomisk historia. Hon har en utpräglat tvärvetenskaplig profil. Specifikt har hon ägnat sig åt frågor rörande den moderna samhällsvetenskapens framväxt under perioden 1700-1900 och dess förhållande till nya sätt att se på kunskap, romanens betydelse för föreställningar om krediters och pengars betydelse i samhället, samt framtidstänkandets roll i ämnet nationalekonomisk utveckling. Hon slutför just nu en historisk framställning om modellering och matematiska modellers framgångssaga inom ekonomi och ekonomisk politik: "The Modern Way of Knowing: Studies in the History of Financial Modeling". I alla Pooveys arbeten finns originella idéer med bäring för flera vetenskapliga discipliner. Hennes banbrytande "A History of the Modern Fact: Problems of Knowledge in the Sciences of Wealth and Society" har en central roll i forskningen om den moderna samhällsvetenskapens historia.