Fem nya Wallenberg Academy Fellows till Uppsala universitet

4 december 2014

Wallenberg Academy Fellows är ett karriärprogram för lovande unga forskare som omfattar alla vetenskapsområden. Fem forskare får idag erbjudande om att bli Wallenberg Academy Fellows vid Uppsala universitet.

De fem forskarna är:

Patricia Mindus, Filosofiska institutionen
Patricia Mindus forskar om migrationspolitik utifrån ett rättsfilosofiskt perspektiv och ska i sin forskning utvärdera hur rättssäker vägen till medborgarskap är för migranter som anländer till Europa idag. EU-ländernas regelverk för gränskontroll, bosättning och rätt till medborgarskap varierar mycket och kan inte likställas. Patricia Mindus söker efter nya sätt att göra det möjligt att jämföra längden och förutsägbarheten av den process som leder fram till medborgarskap.

Annica Black-Schaffer, Institutionen för fysik och astronomi
Supraledande material har exceptionella egenskaper som kan komma att ligga till grund för en revolution inom datortekniken. Som Wallenberg Academy Fellow ska Annica Black-Schaffer studera en klass av relativt nyupptäckta material kallade topologiska supraledare, som har potential att skapa robusta kvantsystem. Topologiska supraledare är speciella eftersom det i materialet kan bildas något som går att likna vid halva elektroner, eller för att uttrycka det korrekt: elektronens vågfunktion splittras i två rumsligt helt separata delar. Det verkar formas en speciell kvasipartikel, en Majoranafermion, som ännu så länge bara existerat i teorin.

Sebastian Deindl, Institutionen förcell- och molekylärbiologi (från Harvard University)
Ett stort antal av de kemiska reaktioner som sker i våra kroppar katalyseras av specialiserade proteiner som fungerar som mikroskopiska, men ändå oerhört komplicerade, molekylära maskiner. Som Wallenberg Academy Fellow kommer Sebastian Deindl att studera hur dessa proteinmaskiner arbetar på molekylär nivå. Han kommer att dra nytta av mikroskopitekniker som han tidigare använt vid Harvard University, och som möjliggör studier av enstaka molekyler i realtid. Dessa tekniker är state-of-the-art för molekylavbildning och med deras hjälp kan man undersöka proteinerna som interagerar med eller förändrar vårt genetiska material med mycket hög tids- och rumsupplösning.

Simone Immler, Institutionen för ekologi och genetik
Börjar den evolutionära kampen om vem som ska överleva redan bland könscellerna? Som Wallenberg Academy Fellow kommer Simone Immler att studera könscellerna hos zebrafiskar. Hon ska undersöka hur genetiska förändringar uppkommer; om könceller för en kamp med varandra om vilken cell som ska ingå i befruktningen och hur detta i så fall påverkar avkomman. En annan fråga som Simone Immler vill besvara är om könscellerna på något vis interagerar med övriga celler i kroppen. Tidigare har man trott att de olika cellerna har varit isolerade från varandra, men forskning indikerar nu att de olika cellslagen samspelar. En ökad kunskap om dessa fundamentala processer kan bland annat bidra till en bättre förståelse för hur genetiska sjukdomar går i arv.

Lisa Hultman, Institutionen för freds- och konfliktforskning
Lisa Hultman ska i sin forskning studera hur civila personer i konfliktdrabbade områden skyddas mest effektivt. Tidigare studier har mestadels kretsat kring vad som kan hindra dödligt våld och forskare har oftast analyserat effekten av en intervention i taget. Lisa Hultman ska bredda synen på mänsklig säkerhet och även inkludera sexuella övergrepp och fördrivning av människor från sina hem, samtidigt som hon ska undersöka hur olika typer av interventioner kan stärka varandra. 

Programmet Wallenberg Academy Fellows har inrättats av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i samarbete med fem kungliga akademier och 16 svenska universitet. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar sina förslag för Wallenbergstiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet. Programmet ska garantera de utvalda forskarna långsiktiga resurser för att de ska kunna angripa svåra och långsiktiga forskningsfrågor.