Världsledande bostads- och urbanforskare föreläser

13 april 2015

”Städerna är mänsklighetens största uppfinning”, hävdar den Harvardbaserade urbanforskaren Edward Glaeser. Den 15 april kommer han till Uppsala universitet för att hålla föreläsningen The urban century – An urban world på inbjudan av Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF).

Föreläsningen är en del av Urban Lecture, ett årligt arrangemang för att sprida kunskap om forskning om bostads- och urbanfrågor. Professor Edward Glaeser är det kanske starkaste namnet inom urbanforskningen och han blir den förste nationalekonomen som ger urbanföreläsningen. Edward Glaeser innehar Fred and Eleanor Glimp-professuren vid Harvard University och är direktör för Rappaport Institute for Greater Boston.

– Vi är stolta över att få hit en världsledande forskare inom urbanforskningen för en öppen föreläsning. Det som är extra roligt med Edward Glaeser är att han är känd inom stora kretsar, inte bara inom nationalekonomin. Hans föreläsningar lockar även forskare och yrkesverksamma inom till exempel arkitektur, stadsplanering, kulturgeografi och statsvetenskap, säger Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi vid IBF.

Edward Glaesers forskning innehåller pionjärarbeten inom den bostads- och urbanekonomiska forskningen. Den har ökat vår kunskap hur vi till exempel ska förstå, prisbildning på bostadsmarknaden, städers uppgång och fall, segregerade bosättningsmönster, fattiga områden och hur geografisk närhet mellan människor och företag hjälper till i skapandet av innovationer och i spridandet av kunskap. Delar av hans urbanekonomiska forskning sammanfattas i boken ”Triumph of the City”, som har fått stor internationell uppmärksamhet.

Om föreläsningen
Tid: Onsdag 15 April kl 15.00
Plats: Sal X i Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala
Föreläsningen hålls på engelska.

Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) är en mångvetenskaplig miljö med bostads- och urbanforskning som gemensam nämnare. Här bedrivs forskning om boendet, bostäder och staden i vid bemärkelse. Bland våra olika forskningsämnen finns bostadspolitik, boendepreferenser, prissättning på bostadsmarknaden, flyttmönster, segregering och samhälls- och stadsplanering i relation till exempelvis demokratifrågor och hälsoaspekter.