Nya böcker: Aktuell forskning om integration och segregation

8 december 2015

Under hösten har flyktingströmmarna till och genom Europa vuxit dramatiskt på grund av kriget i Syrien och andra konflikter. Intresset för forskning inom de politiskt brännbara fälten migration, integration och segregation är stort. Nu släpper Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) två böcker som sammanfattar flera års forskning på området.

− Dessa frågor är mer aktuella än någonsin efter höstens flyktingkris i Europa och dess konsekvenser för EU och inte minst för Sverige. Frågorna har dock haft hög aktualitet i ett par decennier. Det gäller frågor som flyktingars placering över landet, integrationsförlopp, segregation och utsatta bostadsområden, säger Roger Andersson, professor i kulturgeografi.

De två böckerna Mångfaldens dilemman – Medborgarskap och integrationspolitik och Mångfaldens dilemman – Boendesegregation och områdespolitik publiceras parallellt och baseras på ett forskningsprogram med samma namn vid IBF på Uppsala universitet. Böckerna bygger på artiklar av författare från olika samhällsvetenskapliga discipliner och tar upp flyktingrelaterade frågor. Den ena boken fokuserar på integrationspolitik, demokrati och medborgarskap, och den andra handlar om boendemönster, segregation och utsatta bostadsområden. Redaktörer är Bo Bengtsson, Gunnar Myrberg och Roger Andersson.

− Forskningsprogrammet Mångfaldens dilemman har med stöd av Forte bedrivits under flera år och böckerna är ett sätt att sprida vår forskning till en läsekrets som normalt inte följer forskning som publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter, förklarar Gunnar Myrberg, docent i statsvetenskap.

Böckerna vänder sig bland annat till tjänstemän och politiker som arbetar med och intresserar sig för frågor om boendesegregation och integrationspolitik, men de ska även kunna användas som seminarieunderlag inom olika högskoleutbildningar.

− Intresset för forskning inom migration, integration och segregation är stort. Vår forskning kring temat avslutas inte med denna publicering. Vi hoppas att flera av bidragen kan inspirera andra att fördjupa sig i frågor kring bostads- och urbanpolitik och de integrations- och segregationsfrågor som framöver sannolikt får en allt större plats i samhällsdebatten, säger Bo Bengtsson, professor i statsvetenskap.

Ulrika Wahlberg